When did Thomas Thomas - surgeon - die?

Thomas Thomas - surgeon - died in 1998.