When was Bukan Bintang Biasa created?

Bukan Bintang Biasa was created in 2007.