When was Cheng Pei-pei born?

Cheng Pei-pei was born on 1946-12-04.