When was Dmitry Nikolayevich Chernykh born?

Dmitry Nikolayevich Chernykh was born on 1979-01-22.