When was Domingos Monteiro born?

Domingos Monteiro was born on November 6, 1903.