When was Eduardo Toba born?

Eduardo Toba was born on 1923-05-14.