When was Elamaram Kareem born?

Elamaram Kareem was born on 1953-07-01.