When was Fang Zhenwu born?

Fang Zhenwu was born in 1885.