When was Giuseppe Antonio Torricelli born?

Giuseppe Antonio Torricelli was born in 1662.