When was Guan Weizhen born?

Guan Weizhen was born on 1964-06-03.