When was Joe Peschisolido born?

Joe Peschisolido was born in 1963.