When was Keiko Bonk born?

Keiko Bonk was born in 1954.