When was Khris Middleton born?

Khris Middleton was born on 1991-08-12.