When was Lia Rousset born?

Lia Rousset was born in 1977.