When was Nikolai Moskalenko born?

Nikolai Moskalenko was born in 1926.