When was Nikolaos Miaoulis born?

Nikolaos Miaoulis was born in 1818.