When was Nikolaos Pavlopoulos born?

Nikolaos Pavlopoulos was born in 1909.