When was Nikolaos Skoufas born?

Nikolaos Skoufas was born in 1779.