When was Nikolaos Trikoupis born?

Nikolaos Trikoupis was born in 1869.