When was Oke Akpoveta born?

Oke Akpoveta was born on 1991-12-13.