When was Patriarch Eutychius of Alexandria born?

Patriarch Eutychius of Alexandria was born in 876.