When was Shayne Toporowski born?

Shayne Toporowski was born on 1975-08-06.