When was Shinjuku Sumitomo Building created?

Shinjuku Sumitomo Building was created in 1974.