When was Simon Haughton born?

Simon Haughton was born on 1975-11-10.