When was Stanislaus Tobias Magombo born?

Stanislaus Tobias Magombo was born in 1968.