When was Thomas M. Eaton born?

Thomas M. Eaton was born on 1896-08-03.