When was Thomas Penfield Jackson born?

Thomas Penfield Jackson was born on January 10, 1937.