When was Tin Tsz Estate created?

Tin Tsz Estate was created in 1997.