When was Whitey McDonald born?

Whitey McDonald was born on 1902-08-11.