Where did sardar vallabhbhai patel made the swarajiya ashram?

where did sardar patel made swaraj ashram