Who is Willow Smith boyfriend name?

HiS name is Antonio baker jr.