Will broly kill Goku?

no he wont unless u make a fanfic when he does