Alamat ni malakas at maganda?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Sinasabing sa simula ay wala pang daigdig at Tao; mayroon lamang langit at dagat. Magkasinlawak ang dalawa sapagkat sila'y magkatapat. Ang tanging nilalang na nakapagitan sa kanila ay isang ibon.

Walang tigil sa kalilipad ang ibon sa kalawakan hanggang mainip it at mapagod. Naroon nga ang langit sa itaas ngunit Hindi niya ito abot. Naroon nga ang dagat sa ibaba, ngunit Hindi naman siya makalapag.

Nag-isip ang ibon kung paano niya maaabot ang dalawa. Sumisid itong pabulusok at kumahig nang kumahig sa tubig. Nadama ng ibon na nagkaroon ng silbi ang kanyang ginawa. Mabilis at walang aptid ang kanyang pagkahig na ikinasaboy paitaas ang tubig.

Nagimbal ang langit. Natiyak na kapag Hindi tumigil sa pagkahig ang ibon ay baka umabot sa kanyang dibdib ang tubig-dagat. Naramdaman na rin niyang nag-alab ang dibdib ng dagat sapagkat ginalit nga ito ng ibon; dahil dito, nag-isip na siya ng paraan para mapahinto ito.

Naiisip ng langit na gumawa ng bato sa kanyang mga ulap at saka ibinagsak iyon sa dagat upang maampat ang galit niyo na nilikha ng ibon.

Sa mga batong ibinagsak niya sa dagat, inatasan lumapag ang ibon upang siyang gawing pugad, at saka sinabing huwag na silang gambalain pa ng dagat.

Lumapag anga ang ibon sa isang batong pulo ngunit my namataan naman siyang isang bagay na lulutang-lutang. Hindi niya iyon pinansin, ngunit nang siya ay masagi at masaktan ng putol na kawayang nakalutang, siya ay napoot at walang tigil na tinuka ang kawayang may dalawang biyas.

Nabiyak ang kawayan. Sa unang biyas ay lumitaw ang isang lalaki at isang babae naman sa ikalawa.

Sa dalawang ito nagsimula ang daigdig sapagkat sila ang naging unang Tao.
13 people found this useful

What is the summary of malakas at maganda story?

strong), from the other half came Maganda (meaning beautiful). In time, tThe story of Malakas at Maganda is the creation myth of the Filipinos: In the beginning, the goddess

What is the history of Malakas and Maganda?

In the beginning, the goddess of the sea, Maguayen, and the god of the sky, Kaptan, had a bitter quarrel. Kaptan threw rain,thunder, and lightning that reached the sea. Maguay

Ano ang alamat kwento ng alamat ni maganda at si malakas?

Ang Alamat ay isang uri ng panitikan na nagsasalaysay ng mga pinagmulan ng mga bagay-bagay sa daigdig. Karaniwang pinatutungkulan ng mga alamat ang pinagmulan ng mga tunay n

Legend of Si Malakas at Maganda?

This is a very popular folk tale in the country and has varied details in different provinces all over the Philipines. Nevertheless, i would like to share the essence of the s

Story of si malakas at si maganda?

It was told that that in the beginning, there was no earth or man. There was only the Sky and the Sea. Both of equal prowess, they exist one above or below the other. The only

Alamat ni malakas at ni maganda?

Ang alamat nina maLakas at maganda ay ang pinaniniwalaang pinagmulan ng mga tao. Naniniwala ang marami na sila ay nagmula sa nabiyak na kawayan dahil sa pagbagsak ng isang mal

Who is the author of Malakas At Maganda?

This story is a Filipino myth. The story has been included in Nestor Redondo's book Men, Maiden and Myths.

May akda ng malakas at si maganda?

Ang mga sinaunang matatanda.. pagkat ito'y pasa-pasang kwento lamang at patuloy na nadaragdagan sa paglipas ng panahon. ito'y nabuo matagay na panahon na kayat mahirap alamin

Sino sina maganda at malakas?

sila ay ang mga sinaunang tao sa mundo na ginawa ng diyos at sila din ay ginawa para magalaga ng halaman hayop at iba pa.