What would you like to do?

Ano ang 5 barko na ginamit ni Ferdinand Magellan?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

santiago,san antonio,concepcion,Trinidad at Victoria (ang nakapunta sa pilipinas ay ang Victoria ngunit ang victoria din ang nakabalik sa spain at iba na ang naging henete nito nung naka balik sa spain wag kayong maniwala na ang bumalik sa spain ay ang trinidad)Ang barkong trinidad ay ninakaw..Ang barkong san antonio ay sinunog...Ang barkong conception ay nasira dahil sa bagyo..Ang barkong victoria lamang ang nakauwi at ang barkong santiago ay umuwi..
Thanks for the feedback!

Ang istorya ng ekspedisyon ng France ni Ferdinand Magellan?

Magellan, Ferdinand (Portuguese, Fernão de Magalhães; Spanish, Fernando de Magallanes) (c. 1480-1521), Portuguese navigator and explorer, the first European to cross the Pa

Anu-ano ang mga nagawa o programa ni Ferdinand Marcos?

 Programa sa Reporma sa Lupa   • Lahat ng may-ari ng lupa na natatamnan ng bigas at mais ay inutusang hatiin ang labis nilang lupain. Ito ay ibibigay sa mga magsasak