What would you like to do?

Apakah sumbangan sukan kepada negara?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

  • Menyemaikan patriotisme
  • Meningkatkan imej negara
  • Memupuk semangat perpaduan
  • Sumbangan kepada ekonomi negara
30 people found this useful
Thanks for the feedback!

Apakah filipina adalah negara berkembang?

negara filipina adalah negara berkembang, halini diliat dari GNP, angka kemiskinan yang mash tinggi. filipina merupakan negara pertanian berbeda dengan negara maju yang berpij

Apakah sumbangan pertanian kepada ekonomi negara?

Sumbangan sektor Pertanian di MalaysiaPada tahun 2005 yang lalu, Perdana Menteri Malaysia , Datuk Seri AbdullahBin Hj. Badawi telah mengumumkan bahawa sektor pertanian akan me

Sukan bukan sahaja aktiviti yang menyihatkan badan malah bernilai komersial serta dapat mengharumkan nama sesebuah negara bincangkan kepentingkan sukan kepada pembangunan negara?

hard to anwser this question..but..i think that sport can pupuk perpaduan and sukan juga dapat melahirkan indivudu yang cergas dan cerdas yang dapat membuat sesebuah negara it

Apakah kebaikan belajar di dalam negara?

aliran wang keluar akan lebih banyak berbanding dalam negara. (1 juta diperuntukkan untuk belajar di Ireland) (menjimatkan kos) ijazah juga diiktiraf . universiti tempatan

Kepentingan sukan kepada negara?

Kepentingan sukan dalam negara sememangnya sangat penting tetapi jika tanpa individu yang berkualiti dalam sukan tidak akan menunjukkan peranan sukan itu penting lagi kepada n

Penganjuran sukan bertaraf antarabangsa tidak meningkatkan mutu sukan negara?

penganjuran sukan pastinya akan meledakkan lagi konflik dalaman yang sedia ada. pastinya nya semua pihak termasuk yang tak berkenaan akan campur tangan dalam proses penyediaan

Apakah definisi negara sosialis?

Tafsiran Dictionary.com tentang sosialis menyatakan bahawa ianya merupakan teori atau sistem organisasi sosial yang menyokong peletakan hak milik dan kawalan ke atas cara-cara