What would you like to do?

Apakah tugas-tugas seorang pembantu penguasa kastam?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

melakukan pemantauan ke atas barang-barang import
7 people found this useful
Thanks for the feedback!

Apakah bidang tugas seorang pembantu penguasa kastam?

1.Menyelenggara dokumen berkaitan penyata cukai perkhidmatan, cukai, jualan dan cukai pelesen.. 2.Membantu menyelengara dalam penjenisan barang dagangan dan doket harga baran

Apakah tugas pegawai penguasa JKR?

Bertanggungjawab ke atas penyeliaan dan arahan keseluruhan kerja. . Semua pertanyaan berkenaan dengan mana-mana kerja di bawah kontrak ini hendaklah dibawa oleh kontraktor