Di pares minimal?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

pares minimal
» dalawang salita na magkapareho ang bigkas subalit magkaiba ang kahulugan
» ex:
iwan, ewan;
yan ata yun eh.. uhm.. add neo nalang ako sa friendster
1 person found this useful

What is minimalism?

A musical style based on stripping music to its bare minimum in all aspects. Often this means it is based on very simple repeating structures.

Examples of pares minimal?

Ang mga pares na salita ay halos magkatulad ang bigkas maliban lamang sa isang ponema na magkatulad ang posisyon na siyang ipinagkaiba ng kanilang kahulugan.. Napakaraming pa

What is a minim?

A minim is a musical note equal in length to two crotchets.

What is minimal?

Minimal can be different depending on the person. if a rich man thought of the minimal price on something to sell he might think millons of dollars. it depends on how you see

What are the prefixes for pare?

com, pre, Cannot think of any more

Ano ang pinagkaiba ng pares minimal sa diptonggo at klaster?

ang sagot ay nasa aklat ng Filipino. Wala ka bang aklat? ang klaster ay kambal na katinig o magkasunod na katinig(consonan transportasyon...kailangang pantigin mo ito..kaya

Ano ang halimbawa ng pares minimal sa filipino?

pares minimal-pares ng salitang magkaiba ang kahulugan bagamat magkatulad ang kapaligiranmaliban sa isang ponema sa parehong posisyon ang ponemang ito ay maaaring nasa unahan:
In Uncategorized

What does minimalism?

Minimalism uses the least amount of features as possible to create and effect. It gives an emphasis on the pure forms of things.

Ano ang mga halimbawa ng pares minimal?

Mga Pares Minimal-ang pares ng salita na magkaiba ng kahulugan ngunit magkatulad sa bigkas maliban sa isang panema sa magkatulad na posisyon ay tinatawag na pares- minimal. Ha