What would you like to do?

Kontribusyon ng Sumerian?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

ano ang pananampalataya ng sumerian: pakarat genieve kay john paul
15 people found this useful
Thanks for the feedback!

Kontribusyon ng India?

kung magbibigay lng dn kau ng sagot, 22hanin nio na.. nakakainis kasee ung walang kwenta mga pinaglalagay nio d2! Budismo Hinduismo Sistemang Caste Sanskrit sysyetm

Kontribusyon ng espanyol sa kultura ng pilipinas?

reLihiyon.ito ang pinaka malaking kontribusyon ng espanya sa pilipinas.pangalawa ang tradisyon.tayo ay nagdiriwang ng mga fiestang bayan.marahil ito ang pinaka malaking okasyo