What would you like to do?

Kontribusyon ng Sumerian?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

ano ang pananampalataya ng sumerian: pakarat genieve kay john paul
7 people found this useful
Thanks for the feedback!

Sino ang mga Sumerian at anu-ano ang kanilang mga kontribusyon?

Ang mga sumerino ay ang mga hominid na may inambag sa mundo.    Ang Kanilang Mga Inambag ay :   1. Apoy   2. Mga Pangunahing Kasangkapan   3. Bato   4.

Mga kontribusyon ng mga tribo sa mesopotamia?

Answer   Ilan sa mahahalagang kontribusyon ng Mesopotamia ay may kinalaman sa paraan ng pagsulat, transportasyon at kalakalan, matematika, astronomiya, relihiyon, batas,

Kontribusyon ng espanyol sa kultura ng pilipinas?

reLihiyon.ito ang pinaka malaking kontribusyon ng espanya sa pilipinas.pangalawa ang tradisyon.tayo ay nagdiriwang ng mga fiestang bayan.marahil ito ang pinaka malaking okasyo

Kontribusyon ng mga akkadian?

  Ang Lost-wax Casting o ang paggamit ng bronze sa paggawa ng mga iba't ibang mga gamit.