What would you like to do?

Salik sa pagusbong ng nasyonalismong pilipino?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

  1. nag kantutan ang mga kastila at pilipno para maka bati sila :) 8------------D --> (<>)
  2. nag sinubo ng mga lalaki ang titi ng mga kastila para makabayad sila ng buwis
Thanks for the feedback!

Salik sa paglaki ng Tao?

Answer . ang salik ay isang uri ng pakikinig. Answer . ang salik ay isang uri ng pakikinig

Salik sa pagusbong ng nasyonalismong Filipino?

1. pagbukas ng pilipinas sa kalakalang pandaigdig 2.sekularisasyon ng mga pari 3.ang kaisipang liberal 4.ang tatlong pari ng martir 5.ang labanan sa cavite 6.ang pagsulpot ng

Mga salik sa paglakas ng europa?

You just said - factors in the revival of Europe. Umm my answer to that is - sorry i don't know. / Paumanhin hindi ko alam