What would you like to do?

Sikap positif terhadap pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Aku gak tau,,,!!! bingung,,,??
51 people found this useful
Thanks for the feedback!

Adakah kritikan maklumat terkini terhadap siasatan kepada zabihus art dalam pengurusan dan perniagaan ssm 20062009 -zainal kb?

  ruj mecd : laporan kerjaya pengurusan zabihus art dalam mangsa jenayah perniagaan dan pengurusan masyarakat orang kurang upaya (oku ) dari tahun 2006 hingga 2009 .