Sino si carlitos aligato oplok the III?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Si Carlitos Aligato ay isang bakulaw na nakatira sa Paradise Cogon Compostela Cebu Philippines.Anak Nina Epifanio Aligato at Virginia Amor may isang kapatid na si Richa Amor Aligato.Kasalukuyang nagaaral sa CNHS at may edad na 15 dekadang gulang isinilang noong April 8 1994 at namatay noong pebrero 1 2010 yun lang po salamat!!!!!!!!!
1 person found this useful

Sino si haring Solomon?

isang hari ng mga hebreo ng magaling at matalino siya rin ang sumakop sa pilipinas noong 2011 hahahaha jk...........

Sino si Gerardo Sicat?

isang ekonomista, ang pag_unlad ay ang pagbabagong mga intitusyong pangkabuhayan o hindi pangkabuhayan tulad ng pamahalaan,, lungsod, bansa pamamaraan ng pag iisip, hindi lama

Sino si Jennifer cajigas?

siya yung syota ni anthony na pumunta sa pluto dahil itinakwil sia ng earth..!! ang gara kase nila..!! parang asong ulol..!!\

Sino si Adam smith?

Adam Smith is the father of modern capitalism. He is responsible for the popularity of the idea of the invisible hand, and the supply-and-demand-based economy. Adam Smith an

Sino si Charles Darwin?

Si CharlesRobert Darwin (Pebrero 12 1809-Abril 19 1882) ay isang naturalista Briton nanagkamit ng pangmatagalang kasikatan bilang tagapagsimula ng teoriya ngebolusyon ng mga h
In Mga tanong sa Tagalog

Sino po si Confucius?

CONFUCIUS pinakatanyag na Pilosopo, ang pangalan sa Chinese ay fu-tsu o kun-zi, nangangahulugang Master kung ipinanganak noong 551B.C.E. CONFUCIANISM pilosopiyang solusy
In Mga tanong sa Tagalog

Sino si agueda kahabagan?

Madalas nakasuot ng puti habang nakikipaglaban, si Agueda ay lumaban sa puwersang kastila sa Laguna na may tangang baril (rifle) sa isang kamay at bolo naman sa kabilang kamay
In Mga tanong sa Tagalog

Sino si Robert clive?

Si Robert Clive ay pinuno ng mga Ingles na tinalo sa labanan ang mga pranses sa pamumuno ni Joseph Dupleix