What would you like to do?

What are the lyrics of Ibaan Hymn and Batangan hymn?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

What are the lyrics of Ibaan Hymn and Batangan hymn?
IBAAN HYMN Mabuhay, Mabuhay Ibaan bayang minamahal Bayang masagana sa halik ng araw Pinagmulang kasaysayan Tunay na marangal Hangarin iyong kaunlaran Bayan naming minamahal.
Kaming mga taga-Ibaan May ngalang taglay Diwang bayanihan, kapag sa ami'y may iniatang Sabay-sabay kami at ihahakbang Mabuhay, Mabuhay, Ibaan bayang minamahal Bayang masagana sa halik ng araw Pinagmulang kasaysayan Tunay na marangal Hangarin iyong kaunlaran Bayan naming minamahal.
HIMNO NG BATANGAN Batangas, bukal ng kadakilaan Ang pinakapuso ay Bulkang Taal Kaygandang malasin, payapa't marangal Ngunit nagngangalit kapag nilapastangan
Batangas, hiyas sa katagalugan May barong tagalog at bayaning tunay Mabini, Laurel, Recto, Diokno, Kalaw Agoncillo, Malvar sa bayan ay dangal.
Batangas, mutya sa dulong silangan Bantayog ng sipag at kagandahan Sulo sa dambana nitong Inang Bayan Batangas, Batangas, ngayon at kailanman
Batangas, bukal ng kadakilaan Ang pinakapuso ay Bulkang Taal Kaygandang malasin, payapa't marangal Ngunit nagngangalit kapag nilapastangan
Batangas, hiyas sa katagalugan May barong tagalog at bayaning tunay Mabini, Laurel, Recto, Diokno, Kalaw Agoncillo, Malvar sa bayan ay dangal.
(Batangas kong mahal, ngayon at kailanman)
SOURCE: http://ibaanweb.ning.com/profiles/blogs/ibaan-hymn
+ 7 others found this useful
Thanks for the feedback!
Follow

The series also follows the storyline of 3 other couples during their first year of marriage. Did you ever meet any of the other couples featured on the show?

View Full Interview
What is the lyrics of escoda memorial hymn?

What is the lyrics of escoda memorial hymn?

O thou great founder Champion of girlhoods cause Come we in homage share As now we pause Greatful are we to thee In all humility Well pray for thy repose, in Gods own home H

What is the complete lyrics of ncr hymn?

Bayang Mahal Nating Lahat Tampok ng NCR Pusod nitong ating bansa Dulot kaunlaran Taas noong iwagayway Ang Bandila ng NCR Karunungan at katarungan Sa bansa ay itanghal Mga

Lyrics of calabarzon hymn?

CALABARZON HYMN Dito sa Timog Katagalugan Sumibol ang bagong pangalan Ang kaunlaran kay bilis at masagana Lahat kami ay nagkakaisa Sa mithiin ay sama-sama Mabuhay a

What is the lyrics of Isabela Hymn?

Isabela a home endeared by man upright and free A land were peace and love abide where man of truth reside Endowed with rich and glorious past A heritage known and vast From P

Where can you get the lyrics of the cardona hymn?

 got this from cardonawalangkulay.org. Cardona Hymn may bayan sa lalawigan ng rizal CARDONA kung ito'y tagurian mga tao'y sadyang masayahin pagbati ang siyang h

Lyrics of laguna hymn?

LAGUNA HYMN Laguna, O laguna Lalawigang Marangal Tanging Pinagpala Ng Butihing Bathala Supling mo ang pinili Ng bayani ng lahi Kapurihan at dangal Ng liping kayumanggi Lagun

Cavite hymn lyrics?

cavite hymn bayang Cavite aking mahal laging patnubay ng maykapal sa yakap mo ay langit ang buhay at laging makulay may isang siglo nang nagdaan bayan mong Kawit an
Lyrics of Antipolo Hymn?

Lyrics of Antipolo Hymn?

ANTIPOLO HYMN By: Domingo M. Gonzaga I Antipolo mahal kong bayan Pinagpala Sa yumi at sa ' yong kagandahan Bundok mo't kapatagan, Taglay ang Kalikasan Pinuno ng ba

What is the lyrics of the University of the Philippines's Hymn?

UP Naming Mahal  UP Beloved  Words by: Teogenes Velez, 1917  Music by: Nicanor Abelardo, 1917  Filipino lyrics  Original English lyricsi. 

What is a hymn?

A hymn is a song usually religous. Written specifically for praise.

What is the lyrics of cordillera hymn?

Cradled by majestic mountaines Blest with natures flowing fountains Blooming flow'rs and verdant hills Is a region of murmuring rills Refrain: Cordillera,region of wond

What is the lyrics of nasugbu hymn?

Himno ng Nasugbu   Dito sa kanlurang Batangas  Lipi ng mapagmahal sa bayan  Lubos kaming natatangi  Dito sa Nasugbu namamalagi