What would you like to do?

What are the lyrics of Ibaan Hymn and Batangan hymn?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

IBAAN HYMN Mabuhay, Mabuhay Ibaan bayang minamahal Bayang masagana sa halik ng araw Pinagmulang kasaysayan Tunay na marangal Hangarin iyong kaunlaran Bayan naming minamahal.
Kaming mga taga-Ibaan May ngalang taglay Diwang bayanihan, kapag sa ami'y may iniatang Sabay-sabay kami at ihahakbang Mabuhay, Mabuhay, Ibaan bayang minamahal Bayang masagana sa halik ng araw Pinagmulang kasaysayan Tunay na marangal Hangarin iyong kaunlaran Bayan naming minamahal.
HIMNO NG BATANGAN Batangas, bukal ng kadakilaan Ang pinakapuso ay Bulkang Taal Kaygandang malasin, payapa't marangal Ngunit nagngangalit kapag nilapastangan
Batangas, hiyas sa katagalugan May barong tagalog at bayaning tunay Mabini, Laurel, Recto, Diokno, Kalaw Agoncillo, Malvar sa bayan ay dangal.
Batangas, mutya sa dulong silangan Bantayog ng sipag at kagandahan Sulo sa dambana nitong Inang Bayan Batangas, Batangas, ngayon at kailanman
Batangas, bukal ng kadakilaan Ang pinakapuso ay Bulkang Taal Kaygandang malasin, payapa't marangal Ngunit nagngangalit kapag nilapastangan
Batangas, hiyas sa katagalugan May barong tagalog at bayaning tunay Mabini, Laurel, Recto, Diokno, Kalaw Agoncillo, Malvar sa bayan ay dangal.
(Batangas kong mahal, ngayon at kailanman)
SOURCE: http://ibaanweb.ning.com/profiles/blogs/ibaan-hymn
+ 7 others found this useful
Thanks for the feedback!
Follow

Your character, George, is Lindy's fellow co-worker, confidant and friend. How would you describe Lindy and George's relationship?

View Full Interview

What would you like to do?

What is the lyrics of escoda memorial hymn?

O thou great founder Champion of girlhoods cause Come we in homage share As now we pause Greatful are we to thee In all humility Well pray for thy repose, in Gods own home H (MORE)

What would you like to do?

What is the complete lyrics of ncr hymn?

Bayang Mahal Nating Lahat Tampok ng NCR Pusod nitong ating bansa Dulot kaunlaran Taas noong iwagayway Ang Bandila ng NCR Karunungan at katarungan Sa bansa ay itanghal Mga (MORE)

What would you like to do?

What are the lyrics of Boy Scout hymn?

The "Scout Hymn", also known as "The Chosen Way Hymn", was written by Ralph Reader of England. He was a recipient of the Silver Wolf, the highest award of The World Scouting M (MORE)

U.S. Marine Corps Hymn

The "Marines' Hymn" is the official hymn of the United States Marine Corps. It is the oldest official song in the United States Armed Forces, having been officially adopted by (MORE)

U.S. Army Hymn "The Army Goes Rolling Along"

First introduced on Veterans Day, 11 Nov 1956, the "The Army Goes Rolling Along" was chosen after a eight-year search by the Army for an official song. (MORE)

The U.S. Navy Hymn "Eternal Father, Strong to Save"

The U.S. Naval Academy at Annapolis began using "Eternal Father, Strong to Save" in 1879 to end the Sunday church service, and it eventually became known and used as "The Navy (MORE)

What would you like to do?

Lyrics of calabarzon hymn?

CALABARZON HYMN Dito sa Timog Katagalugan Sumibol ang bagong pangalan Ang kaunlaran kay bilis at masagana Lahat kami ay nagkakaisa Sa mithiin ay sama-sama Mabuhay a (MORE)

What would you like to do?

What is the lyrics of Isabela Hymn?

Isabela a home endeared by man upright and free A land were peace and love abide where man of truth reside Endowed with rich and glorious past A heritage known and vast From P (MORE)

What would you like to do?

Where can you get the lyrics of the cardona hymn?

  got this from cardonawalangkulay.org. Cardona Hymn may bayan sa lalawigan ng rizal CARDONA kung ito'y tagurian mga tao'y sadyang masayahin pagbati ang siyang h (MORE)

What would you like to do?

Malabon hymn lyrics?

ito ang bagong umaga bumangon na`t magsikap tayong lahat ay patungo sa langit na pag unlad sabay tayo sa paglakad kasabay ng ating mga yapak habang sa iisang tinig (MORE)

What would you like to do?

Hymn of batangas lyrics?

 Batangas, bukal ng kadakilaan   Ang pinakapuso ay Bulkang Taal   Kaygandang malasin, payapa't marangal   Ngunit nagngangalit kapag nilapastangan   Batangas, (MORE)