What would you like to do?

Where is Rehiyon?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Rehiyon is the Tagalog way of pronouncing the word "regions" in the Philippines.
1 person found this useful
Thanks for the feedback!

Ano ang kahulugan ng rehiyon?

Ang rehiyon ay isang salita o katawagang pangheograpiya na ginagamit sa maraming kaparaanan sa iba't ibang mga uri ng heograpiya. Sa pangkalahatan, ang rehiyon ay isang may hi