What would you like to do?

Where is Rehiyon?

already exists.

Would you like to merge this question into it?

already exists as an alternate of this question.

Would you like to make it the primary and merge this question into it?

exists and is an alternate of .

Rehiyon is the Tagalog way of pronouncing the word "regions" in the Philippines.
1 person found this useful
Thanks for the feedback!

Mga produkto sa rehiyon 2?

ang mga produkto ay tabako,palay,prutas,gulay,kaoe,cacao,sibuyas,halamang ugat,tabla,rattan at kawayan

Magagandang lugar sa rehiyon IV?

1. Bonbon Beach sa Romblon 2. Puerto Princesa Subterranean River National Park at El Nido Marine Reserve Park sa Palawan 3. Bathala Cave, Balanacan Bay at Tres Reyes Islan

Mga rehiyon sa Luzon?

1, car 2,ncr 3,armm 4 region 1 5 region 2 6 region 3 7 region 4-A region 4-B 8region 5 9regin 6 10region 7 11region 8 12region 9 13 region 10 14 re