Can you get a sharp fang in pokemon diamond?

No, you cannot get a 'sharp' fang. However, you can get a Razer fang.