How do you freeze Butternut Squash?

how to freeze butternut sqash