Maps and Directions
Houston
San Antonio

Route from Houston Texas to San Antonio?

User Avatar
Wiki User
September 13, 2010 2:05AM

  1. Take I-10 WEST to San Antonio.