What country shares a border with Eritrea?

Ethiopia, Somalia,Djibouti,