What has the author Anton Garcia Abril written?

Anton Garcia Abril has written:

'Vademecum de la iniciacion al virtuosismo'