What has the author Ethel E Caro written?

Ethel E. Caro has written:

'Music and Thomas Mann' -- subject(s): Music