What has the author Francis Burton written?

Francis Burton has written:

'A sermon, preached by Francis Burton'